โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Course

วิชาบังคับ

 

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

บช.601

AC601

การบัญชีการเงินขั้นต้น

Fundamental Financial Accounting

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ)

3 (3-0-9)

บช.602

AC602

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Auditing and Assurance

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ)

3 (3-0-9)

บช.603

AC603

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

Financial Reporting Standards I

3 (3-0-9)

บช.604

AC604

ผู้อำนวยการบัญชียุคดิจิทัล

Controllership in Digital World

3 (3-0-9)

บช.605

AC605

ระบบการควบคุมเชิงกลยุทธ์

Management and Strategic Control System

3 (3-0-9)

บช.606

 

AC606

จริยธรรมในวิชาชีพบัญชี การกำกับดูแลกิจการ

และกฎหมายธุรกิจ

Accounting Professional Ethics Corporate Governance and Business Law

1.5 (1.5-0-4.5)

บช.607

AC607

วิธีวิจัยทางการบัญชี

Accounting Research Methodology

1.5 (1.5-0-4.5)

บช.611

AC611

ภาษีอากรสำหรับบัญชี

Taxation for Accounting

3 (3-0-9)

บช.612

AC612

การเงินเพื่อการจัดการ

Managerial Finance

3 (3-0-9)

บช.613

AC613

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

1.5 (1.5-0-4.5)

บช.614

AC614

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial Economics

1.5 (1.5-0-4.5)

บช.701

AC701

นัยทางการบัญชีสำหรับการบูรณาการเชิงธุรกิจ

Accounting Implications for Business Integration

3 (3-0-9)

บช.702

AC702

สัมมนาการรายงานทางการเงิน

Seminar in Financial Reporting

1.5 (1.5-0-4.5)

บช.703

AC703

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2

Financial Reporting Standards II

3 (3-0-9)

บช.704

AC704

สัมมนาการบริหารต้นทุน

Seminar in Cost Management

1.5 (1.5-0-4.5)

วิชาเลือก

นักศึกษาแผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือกจำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

บช.721

AC721

ตราสารอนุพันธ์: การวัดมูลค่าและวิธีปฏิบัติทางบัญชี

Derivatives: Valuation and Accounting Treatments

3 (3-0-9)

บช.722

AC722

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

Corporate Financial Reporting and Analysis

3 (3-0-9)

บช.723

AC723

การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

Specific Topics Related to Accounting

3 (3-0-9)

บช.724

AC724

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน

Sustainability Accounting 

3 (3-0-9)

บช.725

AC725

การบัญชีสืบสวนพิสูจน์หลักฐาน

Forensic Accounting

3 (3-0-9)

บช.726

AC726

การพัฒนาจิตเพื่อธุรกิจยั่งยืน

Mind Development for Sustainable Business

3 (3-0-9)

บช.731

AC731

การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน

Advanced Financial Management

3 (3-0-9)

บช.741

AC741

สัมมนาการภาษีอากรและการวางแผนภาษี

Seminar in Taxation and Tax Planning

3 (3-0-9)

วิทยานิพนธ์  (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)

 

บช.800

AC800

วิทยานิพนธ์

Thesis

12

วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)

 

บช.751

AC751

การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

6

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL