โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ความสำเร็จของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 เรียนที่ MAP แล้วทำให้เรามั่นใจเลยว่าเรื่องบัญชีและธุรกิจความรู้ และจริยธรรมซึมซับมาจากที่นี่มีส่วนช่วยอย่างมาก และยังนำมาแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานได้ค่ะ 

วริญญา เจริญจิตต์
Senior Accountant, Financial Reporting, Mubadala Petroleum (Thailand) Limited

NEWS & ACTIVITIES

JOURNAL of Account Profession

THESIS

  • การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Budget Hotels: กรณีศึกษาของเครือโรงแรมในกรุงเทพฯ

  • อุปสรรคในการจัดทำรายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย

  • ความสัมพันธ์ของรูปแบบและเนื้อหาของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับค่าสอบบัญชี

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL