banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni4


การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

MAP เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ด้านการบัญชี ภาษีอากร เเละกฏหมาย ภายใต้สภาพเเวดล้อมทางการเรียนที่ดี เต็มไปด้วยอาจารย์เเละวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระบบการสอนเน้นงานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม เเละการทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับคนที่ชอบการทำงานเป็นทีม การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ขอบคุณเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เเละอาจารย์ทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

พิชญาภา ตุลย์ชรัชต์กุล


alumni0


I learned knowledge and gained precious friendships. The teachers are very patient. Even international students like me who have never studied accounting before can also gain a lot of knowledge.

I am honored to be a member of MAP 16, where I learned knowledge and gained precious friendships. The teachers are very patient. Even international students like me who have never studied accounting before can also gain a lot of knowledge. I also want to thank my classmates. I have learned a lot of expertise and Thai culture from them. Thanks to the staff of MAP 16, they have given me a lot of help in my daily life and study to complete my studies. Finally, I am so proud to be a student of Thammasat University.

Li Yixing


alumni1


เพื่อน ๆ ที่มีหลากหลายอาชีพ และหลากหลายวัย ซึ่งเพิ่มความหลากหลายทางความคิด และประสบการณ์อย่างมาก

ขอบคุณสำหรับโครงการดีดีที่ช่วยเปิดวิสัยทัศน์ต่อโลกการทำงานให้เพิ่มขึ้น จากอาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้เกิดแรงปันดาลใจต่อไปในอนาคต ร่วมถึงเพื่อน ๆ ที่มีหลากหลายอาชีพ และหลากหลายวัย ซึ่งเพิ่มความหลากหลายทางความคิด และประสบการณ์อย่างมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีระหว่างช่วงเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการ MAP ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ทุก ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

อันวาร์ ฮะซานี


alumni2


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni3


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni4


การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

MAP เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ด้านการบัญชี ภาษีอากร เเละกฏหมาย ภายใต้สภาพเเวดล้อมทางการเรียนที่ดี เต็มไปด้วยอาจารย์เเละวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระบบการสอนเน้นงานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม เเละการทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับคนที่ชอบการทำงานเป็นทีม การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ขอบคุณเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เเละอาจารย์ทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

พิชญาภา ตุลย์ชรัชต์กุล


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School