banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


ความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ที่ครั้งหนึ่งเรากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาศึกษาต่อในโครงการนี้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting ที่สามารถนำไปใช้กับงานของตนเองได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ด้วยหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยติววิชา Finance และวิชาภาษีอากรด้วยครับ ที่ทำให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีครับ

อนุกูล นพคุณเจริญชัย


alumni4


โครงการ MAP ทำให้รู้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย ได้รับประสบการณ์จากการเรียนการถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้สอนทุก ๆ ท่าน ได้พัฒนาตนเอง และได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มกับน้อง ๆ ที่น่ารัก โครงการ MAP ทำให้รู้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน เมื่อผ่านมาได้ รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่

กฤติกา ศรีโปดก


alumni0


อาจารย์มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการปฏิบัติงานจริง มีความหลายหลายที่มากกว่าการบัญชีเพียงอย่างเดียว

โครงการ MAP เป็นโครงการที่ดี ให้ความรู้ที่นำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการทำงาน อาจารย์มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการปฏิบัติงานจริง มีความหลายหลายที่มากกว่าการบัญชีเพียงอย่างเดียว ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ขอบคุณมิตรภาพที่ดีตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่คอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัยเป็นอย่างดี

ศศิธร จุ้ยยิ้ม


alumni1


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ

นันทิพร กลิ่นเกลา


alumni2


ได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารขององค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต

การมาเรียนโครงการ MAP ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต การจัดสรรเวลาให้ลงตัว ทำให้ได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารขององค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ประทับใจการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่โครงการ MAP และอาจารย์ประจำคณะฯ มาก ให้การดูแลเป็นอย่างดี

สุพัตรา บุญโญปกรณ์


alumni3


ความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ที่ครั้งหนึ่งเรากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาศึกษาต่อในโครงการนี้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting ที่สามารถนำไปใช้กับงานของตนเองได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ด้วยหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยติววิชา Finance และวิชาภาษีอากรด้วยครับ ที่ทำให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีครับ

อนุกูล นพคุณเจริญชัย


alumni4


โครงการ MAP ทำให้รู้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย ได้รับประสบการณ์จากการเรียนการถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้สอนทุก ๆ ท่าน ได้พัฒนาตนเอง และได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มกับน้อง ๆ ที่น่ารัก โครงการ MAP ทำให้รู้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน เมื่อผ่านมาได้ รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่

กฤติกา ศรีโปดก


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School