banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ทำให้เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการได้ฝึกสกิลในการ Presentation ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน ๆ ร่วมคลาสเรียน และพี่ ๆ โครงการฯ ทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จุฬาลักษณ์ พันธหงษ์


alumni4


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ค่ะ

พรนภัส หวังดิลก


alumni0


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ

นันทิพร กลิ่นเกลา


alumni1


ได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารขององค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต

การมาเรียนโครงการ MAP ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต การจัดสรรเวลาให้ลงตัว ทำให้ได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารขององค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ประทับใจการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่โครงการ MAP และอาจารย์ประจำคณะฯ มาก ให้การดูแลเป็นอย่างดี

สุพัตรา บุญโญปกรณ์


alumni2


ความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ที่ครั้งหนึ่งเรากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาศึกษาต่อในโครงการนี้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting ที่สามารถนำไปใช้กับงานของตนเองได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ด้วยหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยติววิชา Finance และวิชาภาษีอากรด้วยครับ ที่ทำให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีครับ

อนุกูล นพคุณเจริญชัย


alumni3


เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ทำให้เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการได้ฝึกสกิลในการ Presentation ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน ๆ ร่วมคลาสเรียน และพี่ ๆ โครงการฯ ทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จุฬาลักษณ์ พันธหงษ์


alumni4


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ค่ะ

พรนภัส หวังดิลก


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School