banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni4


This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

ธนกฤต ธีระวงศนันท์


alumni0


การได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอและมุมมองที่แตกต่างจากการที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทำให้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้มีความมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณโครงการ MAP ที่ให้โอกาส การได้เข้าเรียนที่โครงการฯ นอกจากได้ความรู้มาตรฐานการบัญชีแล้ว ก็ยังได้ความรู้อีกหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านการบริหาร กฎหมายภาษี และการวิเคราะห์งบการเงิน จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน ทำให้ได้มุมมองการทำงานที่หลากหลาย สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอและมุมมองที่แตกต่างจากการที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทำให้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้มีความมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ค่ะ

รุ่งทิวา เลาวิลาศ


alumni1


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni2


ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก

ย้อนกลับเมื่อ 2 ปีก่อน เราไม่อยากสอบ CPA แต่จะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจเรียนปริญญาโท ซึ่งปีแรกที่ได้เรียน ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก ได้คุยกับเพื่อนหลายคน ฟังอาจารย์แบบไม่หลุด แต่น่าเสียดายที่สุดเป็นช่วงที่เจอโควิดในช่วงปลายปีของปี 1 ซึ่งลากยาวมาจนถึงจบปี 2 ที่จะต้องมาเรียนออนไลน์แทน มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริง ๆ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่เราคุยด้วยบ่อย ๆ ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้

วลัยพร ยอดเพชร


alumni3


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni4


This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

ธนกฤต ธีระวงศนันท์


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School