โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ความสำเร็จของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 ทำให้ผมกล้าที่จะเข้าไปคุยกับลูกค้าและผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีทุกคนและทำให้ผมมั่นใจว่าความรู้ทางด้านบัญชีและธุรกิจที่ผมได้รับจากที่นี่ทันสมัยและมากเพียงพอที่จะพูดคุยกับบุคคลร่วมวิชาชีพของผมได้ อีกทั้งที่นี่ยังมีการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการเงิน,ภาษีอากร,การตรวจสอบและการควบคุมภายในรวมถึงส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งทำให้ผมสามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะในการทำงานและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประกอบอาชีพในสายงานทางด้านวิชาชีพบัญชีของผมเป็นอย่างดี 

Weerawit Keeratikulset ,Audit Senior, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.

NEWS & ACTIVITIES

JOURNAL of Account Profession

THESIS

  • การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Budget Hotels: กรณีศึกษาของเครือโรงแรมในกรุงเทพฯ

  • อุปสรรคในการจัดทำรายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย

  • ความสัมพันธ์ของรูปแบบและเนื้อหาของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับค่าสอบบัญชี

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL