banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

ธนกฤต ธีระวงศนันท์


alumni4


MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it.

First and foremost, I'd would like to state unequivocally that enrolling in the Master of Accounting Program (MAP) at Thammasat University was a right decision for me. MAP fosters a broader perspective, analytical thinking, and knowledge integration from various relevant sciences, allowing us to make better decisions and use them appropriately in present or future profession. Furthermore, MAP gave us the opportunity to meet many new people, many of whom became friends for life, colleagues, mentors, sisters and brothers. So, MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it. As the class president, I'd like to use this opportunity to express my gratitude to the professors, faculty members for pulling together to deliver a quality graduate degree program that included not only academic knowledge of accounting standards and financial reporting standards, but also business law and regulation, revenue codes, risk management, and business communication skills. Thank you to all of the administrators and support staff for your dedication to positively influence us to strive in our studies and for responding to queries almost instantly, whether on weekends, late at night, or early in the morning. I greatly appreciated your effort in easing our anxiety although sometimes it didn’t work. HAHAHA.

สุพีรณัฐ จรัสวัฒนาวรรณ


alumni0


ขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ

MAP เป็นประสบการณ์ที่ดี มีเพื่อน มีพี่ มีน้องที่น่ารัก ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ต้องขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ MAP ทุกท่านค่ะ

วรรณา ชวนประสงค์


alumni1


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni2


The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

Thank you to the MAP program and all its staff for your support and learning opportunities. The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

อนัญญา จงสงวน


alumni3


This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

This program allows me to gain valuable experience in the accounting field and to participate in internships with large companies.

ธนกฤต ธีระวงศนันท์


alumni4


MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it.

First and foremost, I'd would like to state unequivocally that enrolling in the Master of Accounting Program (MAP) at Thammasat University was a right decision for me. MAP fosters a broader perspective, analytical thinking, and knowledge integration from various relevant sciences, allowing us to make better decisions and use them appropriately in present or future profession. Furthermore, MAP gave us the opportunity to meet many new people, many of whom became friends for life, colleagues, mentors, sisters and brothers. So, MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it. As the class president, I'd like to use this opportunity to express my gratitude to the professors, faculty members for pulling together to deliver a quality graduate degree program that included not only academic knowledge of accounting standards and financial reporting standards, but also business law and regulation, revenue codes, risk management, and business communication skills. Thank you to all of the administrators and support staff for your dedication to positively influence us to strive in our studies and for responding to queries almost instantly, whether on weekends, late at night, or early in the morning. I greatly appreciated your effort in easing our anxiety although sometimes it didn’t work. HAHAHA.

สุพีรณัฐ จรัสวัฒนาวรรณ


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School