โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
กระแสเงินสดอิสระกับมูลค่าตามราคาตลาด
นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกับความสามารถในการพยากรณ์ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนส่วนเกินในอนาคต บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นายปรัชญา นิ่มนวล 2558
สารนิพนธ์
การศึกษาอันดับความน่าเชื่อถือกับการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายธนวัฒน์ สุวานิช 2558
สารนิพนธ์
การตอบสนองของตลาดต่อการเปิดเผยคําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (MD&A) สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวมนธิชา ศุภโอภาสพันธุ์ 2558
สารนิพนธ์
การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายการทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
นางสาวอรอนงค์ อรัญยถาวร 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของคณะกรรมการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพรรณิภา มั่นฤทัย 2558
สารนิพนธ์
การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตร
นายจัตุรมงคล ดนตรี 2558
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานความยั่งยืนและมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวจรัญญา อนันตชัย 2558
สารนิพนธ์
การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและการตกแต่งกำไร
นางสาวทิพย์ศิริ ผลเกิด 2558
สารนิพนธ์
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ Mclean (2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาวสุกันทา สะเอียบคง 2558
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL