โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การตกแต่งกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
นางสาวอรวรรณ เงาแสงธรรม 2559
สารนิพนธ์
การศึกษาความสามารถของอัตราส่วนกระแสเงินสดในการคาดการณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทวีศักดิ์ วิริยจารี 2559
สารนิพนธ์
การถูกเข้าซื้อกิจการ และการตกแต่งกำไร กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นาวาตรีเอกภักดิ์ ศิริวิเทศ 2559
สารนิพนธ์
การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมดภายใต้ประมวลรัษฎากร
นายพงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการควบคุมเชิงบริหารกับระดับความยึดมั่นต่อองค์กร: กรณีศึกษาสำนักงานบริการทางวิชาชีพด้านบัญชีและภาษีอากร
นางสาวณัฐพร นาคบรรพต 2559
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสุพิชชา ถิ่นชีลอง 2559
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุภรา รุทธิ์อมร 2559
สารนิพนธ์
คุณลักษณะคุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก่อนกำหนด
นางสาวพิมพ์ภัทร คลุมดวง 2559
สารนิพนธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ร.ต.หญิงศศิภา คุ้มรักษา 2559
สารนิพนธ์
การเปิดเผยข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
นางสาวเบญจวรรณ โสขวัญฟ้า 2559
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL