โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย
นายณัฐวีร์ คุสินธุ์ 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการตกแต่งกำไรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุภรัตน์ ตันฑ์พรชัย 2559
สารนิพนธ์
การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนที่ลงทุนในประเทศไทย
นางสาวธนธรณ์ เลาหไพศาล 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนต่อผลประกอบการทางการเงิน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย
นางสาวนันทกร ลิ้มสุมังคลกุล 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายฐิภัทรา ดิตยานันทกุล 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพรรัตน์ สุวิชาโน 2559
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ:กรณีศึกษาบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวชญาภา จงย่อกลาง 2559
สารนิพนธ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)
นางสาวศิริพัฒน์ สนมเนาว์ 2559
สารนิพนธ์
คุณลักษณะของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
นายศรัณยู ท้าวฮ้าย 2559
สารนิพนธ์
วัฒนธรรมองค์กรและการจัดทำงบประมาณของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุรางค์ทิพย์ ตันกุล 2559
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL