โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
ผลงานนักศึกษาที่นำเสนอต่างประเทศ
The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investers? Judgments (เพื่อเสนอผลงานที่ The 12th Asian Academic Accounting Association (AAAA) Annual Conference ในวันที่ 8 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2554 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
5202021068 นางสาวปิ่นประภา แสงจันทร์ 2554
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL