โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ด้านผู้เช่า และความพร้อมในการนำมาปฏิบัติใช้ของผู้ทำบัญชีใน 8 กลุ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวกุลกนิษฐ เทพรัตน์ 2560
สารนิพนธ์
การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการเลือกใช้รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการลงทุน ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ
นางสาววรรณรัตน์ พิกุลน้อย 2560
สารนิพนธ์
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการจัดทำรายงาน SHEE & CSR ECO: กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวชลลดา วรรณรักษ์ 2560
สารนิพนธ์
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
นางสาวประภาพรรณ กัสโป 2560
สารนิพนธ์
คุณลักษณะและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ปฏิบิติงานตรวจสอบในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
นางสาวชญานี ลากุล 2560
สารนิพนธ์
คุณสมบัติและองค์ความรู้ของที่ปรึกษาภาษีอากรในประเทศไทย
นางสาววิกานดา รสชุ่ม 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนากับผลการดำเนินงาน กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท 100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวภัทราวดี ชัยเกษตรไพบูลย์ 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับการสร้างความประทับใจโดยใช้แผนภูมิแท่งในรายงานประจำปี: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
นางสาวณัชณรา กุลวัฒนา 2560
สารนิพนธ์
การเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ: กรณีศึกษากรมการค้าต่างประเทศ
นางสาวนารีรัตน์ คมคาย 2560
สารนิพนธ์
การประเมินความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไปและผู้สอบบัญชีต่อการนำเสนอรายงานเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
นางสาวธนภรณ์ ชาญชนะโสภณ 2559
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL