โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
คุณสมบัติและกรอบความรู้นักบัญชีบริหารในประเทศไทย
นางสาวกรณิศา ดิษฐ์เสถียร 2560
สารนิพนธ์
ข้อควรพิจารณาในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบธุรกิจธนาคาร: กรณีศึกษา สำนักงานสอบบัญชีแห่งหนึ่ง
นายศิริพัทธ์ เดชรัตนวิไชย 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการกำไร
นางสาวอรนุช จ.จิตต์เจริญชัย 2560
สารนิพนธ์
ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต่อความพร้อมในการทำงานด้านการบัญชีสืบสวนในประเทศไทย
นางสาวศิรินทิพย์ จ้อยพุดซา 2560
สารนิพนธ์
การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโรงแรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายสิริพงศ์ กันธิยะ 2560
สารนิพนธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้ต่อความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมทางการบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวดวงรวี ประสานศรี 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ยั่งยืนกับมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุทธินี วิภูษิกุล 2560
สารนิพนธ์
ความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของกองทัพอากาศ ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
ร.ต.ธีระศักดิ์ ใจห้าว 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
นางสาวอาคิรา ตั้งตรัสธรรม 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบกับ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
นางสาวอัมพร แสงเลิศศิลปชัย 2560
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL