โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

IS & THESIS

ประเภท รายชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย ปีการศึกษา
สารนิพนธ์
การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Budget Hotels: กรณีศึกษาของเครือโรงแรมในกรุงเทพฯ
นางสาวฐิติมา เหมมณี 2560
สารนิพนธ์
อุปสรรคในการจัดทำรายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย
นายธิติ ทัศคร 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ของรูปแบบและเนื้อหาของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับค่าสอบบัญชี
นายวีรสันต์ เข็มมณี 2560
สารนิพนธ์
การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟาร์มสุกรภายใต้การลงทุนในโครงการที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบริษัท เอ จำกัด
นางสาวสุกานดา โพธิพิทักษ์ 2560
สารนิพนธ์
การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
นายพชร ชำนาญไพร 2560
สารนิพนธ์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวศศิภา สอิ้งทอง 2560
สารนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
นายสิทธเดช หิรัญ 2560
สารนิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดค่าสอบบัญชีในธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา สำนักงานบัญชี x
นายสุภัควี พินทุเสน 2560
สารนิพนธ์
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM ในมุมมองของนักบัญชีการไฟฟ้านครหลวง
นางสาวพิรุณ ภาสดา 2560
สารนิพนธ์
ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นางสาวฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล 2560
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL