โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Faculty members

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา

  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-613-2198
  Email : wipadata@hotmail.com

  ประวัติการศึกษา

  M.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand

  M.B.A. (Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.

  B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • รองศาสตราจารย์จันทนา สาขากร

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-613-2235
  Email : jantana.tu@gmail.com

  ประวัติการศึกษา

  M.S.C. (Accounting), Saint Louis University, Missouri, U.S.A.

  B.S.B.A. (Accounting), 2 nd Class Honors, Thammasat Univetrsity, Thailand

  B.S.B.A. (Commerce), Thammasat Univetrsity, Thailand

  Certified Public Accountant (CPA) Thailand
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-613-2198
  Email : ssitchawat@gmail.com

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. , University of Kentucky, U.S.A.

  M.A.S. (Accounting), University of Illinois, U.S.A.

  B.Acc., Honors, Chulalongkorn University, Thailand
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5765
  Email : wskgreen@yahoo.com

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. (Environment and Resource Studies), Mahidol University, Thailand

  MA. (Business & Commerce) Keio University, Tokyo, Japan

  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5951
  Email : supitcha@tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  M.B.A. ,Thammasat University, Thailand

  B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-613-2239
  Email : sochsupp@tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  M.P.A. (Master in Professional Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.

  B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5785
  Email : kobkaew@tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand

  M.B.A. (Accounting), University of Colorado at Boulder, U.S.A

  B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ / หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

  โทรศัพท์ : 02-696-5956
  Email : Sillapaporn@tbs.tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. (Accounting), University of Manchester, UK

  M.B.A. (International Business), George Washington University, U.S.A.

  M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand

  B.B.A. (Accounting) 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5921
  Email : ssomchai@tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D.(Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.

  M.P.A. (Master in Professional Accounting) Dean's Award and Sommerfeld Scholar, University of Texas at Austin, U.S.A.

  Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University, Thailand

  B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
 • อาจารย์สันทนา สิงห์เสน่ห์

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5769
  Email : santanar@tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  M.P.A. (Master in Professional Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.

  B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand

  Certificate of Trainings, Audit Command Language

  Certified Public Accountant (CPA) Thailand
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL