โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 13 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ Holiday Inn Pattaya จังหวัดชลบุรี

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL