โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำ IFRS มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำ IFRS มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

โดยมี คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ และคุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL