โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ IFRS Challenge : กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศไทย

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ IFRS Challenge : กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศไทย โดยมี คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL