โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรม CSR "รวมพลังปลูกป่าชายเลน สร้างระบบนิเวศชายฝั่งที่ยี่งยืน"

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รวมพลังปลูกป่าชายเลน สร้างระบบนิเวศชายฝั่งที่ยี่งยืน” เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ณ ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL