โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (8 ก.ย. 2557)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) นำนักศึกษา รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักปรัญชา“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

2115_2.JPG

ภาพกิจกรรม 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL