โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 ณ Holiday Inn Pattaya จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำหลักสูตรของโครงการฯ แก่นักศึกษาใหม่ และทบทวนหลักสูตรแก่นักศึกษารุ่นพี่

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL