โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Financial Model สำหรับนักบัญชี

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Financial Model สำหรับนักบัญชี โดยมี อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 22, 29 กันยายน 2558 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ ห้อง 316, 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL