โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

 • งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

  ในปีการศึกษา 2556 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้นำผลงานวิจัยของนักศึกษานำเสนอ/ตีพิมพ์ เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ และในการจัดงานค...
 • more >>
 • The Association of Board’s Characteristics in Terms of Audit Committee and Remuneration and Nomination Committees to Cost of Capital: Empirical Evidence from Thailand

  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ The 14th Asian Academic Accounting Associate Annul Conference เรื่อง “The Association of Board’s Characteristics in Terms of Audit Committee and Remuneration and Nomination Committees to Cost Of Capital: Empirical Evidence from Thailand

   

 • more >>
 • The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :Empirical Evidence From Thailand

  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ BAI 2013 International Conference on Business and Information ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 • more >>
 • งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

  จัดโดย งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 • more >>
 • Cognitive Styles and Accounting Information Navigation : A Preliminary Investigation

  เพื่อเสนอผลงานที่ GSTF Business Intelligence (BI) Asia Pacific Summit 2012 ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์

 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL