โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวิชญ์ กีรติกุลเศรษฐ์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันที่มีชื่อเสียง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวิชญ์ กีรติกุลเศรษฐ์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "การรับรู้ของตลาดทุนเกี่ยวกับความคงอยู่ในกำไรในอนาคตขององค์ประกอบย่อยของกระแสเงินสดสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวารสารของสถาบันที่มีชื่อเสียง

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL