โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชัญ ยังบรรเทา ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Accounting and Finance Vol.15(6) 2015

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชัญ ยังบรรเทา นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "The Uses of Measures in Performance Prism in Different Organizational Cultures" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์  ใน Journal of Accounting and Finance  Vol.15(6) 2015

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL