โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

The Uses of Measures in Performance Prism in different Organizational Cultures

นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี   คณะพาณิชย์ฯ มธ. โดย นางสาวอัญชัญ  ยังบรรเทา เลขทะเบียน 5402021272 ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ The Uses of Measures in Performance Prism in different Organizational Cultures ที่ PMA 2014 Conference Performance Management : Designing The High-Performing Organization ในวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศเดนมาร์ก

 

ผลงานนักศึกษา

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL