โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ จันอำรุง ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Social Responsibility Journal - Emerald

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ จันอำรุง นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ที่ผลงานการวิจัย หัวข้อ The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :Empirical Evidence From Thailand ได้รับการตีพิมพ์ใน Social Responsibility Journal - Emerald ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL