โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรางค์ทิพย์ ตันกุล ที่ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Organizational Culture and Budgeting Practice in Thai Agriculture and Food Industry: A Research Note” @2017 Global Accounting and Organisational Change Conference

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรางค์ทิพย์ ตันกุล นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ที่ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ “Organizational Culture and Budgeting Practice in Thai Agriculture and Food Industry: A Research Note” ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 2017 Global Accounting and Organisational Change Conference ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศออสเตรเลีย

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL