โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภรัณยู วิตนากร ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน ©2020 International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Volume 11

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภรัณยู วิตนากร นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลงาน เรื่อง "TRANSFER PRICING RISK WITHIN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THAILAND" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ใน ©2020 International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Volume 11

http://www.map.tbs.tu.ac.th/public/upload/media/th/pop.pdf

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL