โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Vol.9 No.2 July - December 2020

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลงาน เรื่อง "The Effect of Adoption Thai Financial Reporting Standard 15 Revenue from Contract with Customers on Earnings Quality of Companies in the Property and Construction Sectors in Stock Exchange of Thailand" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ใน Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Under The Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Vol.9 No.2 July - December 2020

http://www.map.tbs.tu.ac.th/public/upload/media/th/Krassanee-Krassanairawiwong.pdf

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL