โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติพัฒน์ ไหลศศิกร ที่ผลงานการศึกษาอิสระ ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Applied Business and Economics Vol. 16(2) 2014

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติพัฒน์  ไหลศศิกร นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงานการศึกษาอิสระ (IS) เรื่อง A Study of the Relationship Between a Successful Enterprise Risk Management System, a Performance Measurement System and the Financial Performance of Thai Listed Companies ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน Journal of Applied Business and Economics Vol. 16(2) 2014 ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL