โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณวริญญา เจริญจิตต์ ที่ผลงานการศึกษาอิสระ ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Accounting Profession ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2557)

ขอแสดงความยินดีกับ Warinya Charoenchit นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงานการศึกษาอิสระ (IS) เรื่อง Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน Journal of Accounting Profession (JAP) ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติ

 

ผลงานนักศึกษา

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL