โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Management Policy and Practice Vol.16(2) 2015

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "Linking Balanced Scorecard and COSO ERM in Thai Companies" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์  ใน Journal of Management Policy and Practice Vol.16(2) 2015

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL