โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผลงานนักศึกษา

 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Vol.9 No.2 July - December 2020

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลงาน เรื่อง "The Effect of Adoption Thai Financial Reporting Standard 15 Revenue from Contract with Customers on Earni...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณภรัณยู วิตนากร ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน ©2020 International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Volume 11

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณภรัณยู วิตนากร นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลงาน เรื่อง "TRANSFER PRICING RISK WITHIN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THAILAND" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจาร...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรางค์ทิพย์ ตันกุล ที่ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Organizational Culture and Budgeting Practice in Thai Agriculture and Food Industry: A Research Note” @2017 Global Accounting and Organisational Change Conference

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรางค์ทิพย์ ตันกุล นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ที่ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ “Organizational Culture and Budgeting Practice in Thai Agriculture and Food Industry: A Research Note&r...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณกูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Management Policy and Practice Vol.16(2) 2015

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "Linking Balanced Scorecard and COSO ERM in Thai Companies" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์  ใน Journal o...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชัญ ยังบรรเทา ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Accounting and Finance Vol.15(6) 2015

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชัญ ยังบรรเทา นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "The Uses of Measures in Performance Prism in Different Organizational Cultures" ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์&n...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวิชญ์ กีรติกุลเศรษฐ์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันที่มีชื่อเสียง

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวิชญ์ กีรติกุลเศรษฐ์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงาน เรื่อง "การรับรู้ของตลาดทุนเกี่ยวกับความคงอยู่ในกำไรในอนาคตขององค์ประกอบย่อยของกระแสเงินสดสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย" ได้รับการตีพิมพ์ร่...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ จันอำรุง ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Social Responsibility Journal - Emerald

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ จันอำรุง นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ที่ผลงานการวิจัย หัวข้อ The Association Between Corporate Social Responsibility Index and Firm Performance of Industrial Products and Resources Industries :E...
 • more >>
 • The Uses of Measures in Performance Prism in different Organizational Cultures

  นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี   คณะพาณิชย์ฯ มธ. โดย นางสาวอัญชัญ  ยังบรรเทา เลขทะเบียน 5402021272 ได้รับหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ The Uses of Measures in Performance Prism in different Organizational Cultures...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณวริญญา เจริญจิตต์ ที่ผลงานการศึกษาอิสระ ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Accounting Profession ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2557)

  ขอแสดงความยินดีกับ Warinya Charoenchit นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงานการศึกษาอิสระ (IS) เรื่อง Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence ได้รับการตีพิมพ์ร่...
 • more >>
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติพัฒน์ ไหลศศิกร ที่ผลงานการศึกษาอิสระ ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Applied Business and Economics Vol. 16(2) 2014

  ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติพัฒน์  ไหลศศิกร นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ.ที่ผลงานการศึกษาอิสระ (IS) เรื่อง A Study of the Relationship Between a Successful Enterprise Risk Management System, a Performance Measurement System and ...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL