โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส Executive Director, KPMG Thailand และเป็นวิทยากรพิเศษ ด้านวิชาภาษี ของโครงการฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะพานิชย์ฯ มธ. ครบ 77 ปี วันที่ 23 พ.ย. 2558 ณ ห้อง ...
 • more >>
 • Congratulations MAP 10 / TOP 5

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัญชีมหาบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 (1 ต.ค. 58 - 18 ม.ค. 59)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 18 ม.ค. 59คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา)...
 • more >>
 • ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2015

  โครงการนักศึกษาภาคสมทบ (Extension Program) ของโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน IFRS และ Tax Planning ส...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) โดยคุณปิยะพงศ์  แสงภัทราชัย กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี 2558 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

           ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น
  &nb...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP ทำให้ได้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินเเละภาษีอากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  โครงการ MAP เปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานในวิชาชีพบัญชี บรรยากาศการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต เนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเนื้อหาที่ทั...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้มีโอกาสเรียนที่ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี และยังได้รู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเอาไปต่อยอดในการทำงาน

  การได้มีโอกาสมาเรียนโครงการ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชีอย่างดิฉัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี การเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถประสานงานกับฝ่ายบัญชีได้รวดเร็ว...
 • more >>
 • ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

  ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิโดย ผศ.วิภาดา ได้ให้คำแนะนำหลักสูตร โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. รวมถึงรายละเอีย...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL