โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในหลักสูตร ป.โท ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี คือ MAP มธ. เพราะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิบัญชี ได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านบัญชีและภาษี

  ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในความรู้ที่ผมสนใจ คือ การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรด้วยข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืน หนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดี คือ โคร...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 ต.ค. 59 - 15 ม.ค. 60)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 15 ม.ค. 60
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเ...
 • more >>
 • Congratulations MAP 11 / TOP 5

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัญชีมหาบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้
 • more >>
 • กำหนดการรับสมัครและวันสอบ TU-GET สำหรับปี 2559

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2560 และยังไม่มีคะแนนสอบ TU-GET สามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครและวันสอบ TU-GET สำหรับปี 2559 ได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้รายละเอียดการสมัครสอบ TU-GET ปี 2559
  * กา...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามีผู้...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการ...
 • more >>
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการ ฯ ปี 59 (รอบที่ 2)

  สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) นั้น ทางโครงการ ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยมีการกำหนดใหม่ ดังนี้

  ขยายภาพใหญ่
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามี...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 **รอบ 2** (1 ก.พ. - 31 มี.ค. 59)

   
  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 **รอบ 2** ผ่านระบบออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 59
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ไ...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL