โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

กิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา

Thamma10_1.jpg

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AC653 Learning Psychology in Business World โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของการใฝ่รู้ในความเป็นไปของสิ่งรอบตัว ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์

2. เพื่อนำเสนอแนวคิดที่เป็นคุณค่าของความเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต และสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง

3. เพื่อยกระดับโลกทัศน์ทางธุรกิจ ตามหลักพุทธธรรม สามารถแยกแยะธุรกิจกุศล กับธุรกิจอกุศล

4. เพื่อจุดประกายทัศนะการทำธุรกิจแบบกุศลและยั่งยืน ที่สอดคล้องกับความจริงของชีวิต

View gallery

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL