โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 – 16 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 21 ราย ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม ห้อง 418, 422 และ 423 ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อประกาศฯ แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ณ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น 4 (ลิฟท์ของอาคารคณะฯ ฝั่งที่ใกล้ท่าพระจันทร์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หมายเหตุ: ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ จะให้ผู้สอบ สอบเขียน Essay (เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 2563 <<< Click


*การเข้าสอบสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเวลาที่รายงานตัว และการสอบสัมภาษณ์เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่โครงการฯ ใช้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL