โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชีจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชีตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฯ
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริง) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ผลสอบของ SMART-II ฉบับจริง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

*ผลสอบ TU-GET ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน(ไม่การันตี) และ SMART-II ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
- ส่งหลักฐานการสมัคร ผลสอบ (TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริง) และผลสอบ SMART-II ฉบับจริง มาที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
- เปิด Pre-Course เดือน มิถุนายน 2560
- เปิดภาคเรียน 1/2560 เดือน สิงหาคม 2560

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th

อ่านประกาศอย่างเป็นทางการ <<< Click

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL