โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 64

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 64

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา(หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา(หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
ทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบํติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

*ผลสอบ TU-GET คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) และ SMART-II คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

< อ้างอิง: บันทึกข้อความที่ อว.67.22/0025 วันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ และ SMART-II หรือ GMAT หรือ GRE เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 >

ตรวจสอบวันรับสมัครสอบ SMART II: http://smart.tbs.tu.ac.th/
ตรวจสอบวันรับสมัครสอบ TU-GET: http://public.litu.tu.ac.th/view/post/37

ปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
- ส่งหลักฐานการสมัคร รวมถึงผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS) และผลสอบ SMART-II (Print จากหน้าเว็บที่ตรวจผลคะแนน) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ส่งมาที่ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ห้อง F-310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
- เปิดภาคเรียน 1/2564 เดือน สิงหาคม 2564

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th

                                        

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL