โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ม.ค. 64

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ม.ค. 64

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา(หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา(หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
ทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบํติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

*ผลสอบ TU-GET คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) และ SMART-II คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

TU-GET (PBT)

 1/2564       1-15 มกราคม 2564                          31 มกราคม 2564                       09.00-12.00 น.

TU-GET (CBT)

ปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
- ส่งหลักฐานการสมัคร และผลสอบ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS) และผลสอบ SMART-II (Print จากหน้าเว็บที่ตรวจผลคะแนน) มาที่ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ห้อง F-310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- เปิดภาคเรียน 1/2564 เดือน สิงหาคม 2564

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th

                                        

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL