โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ม.ค. 63

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ม.ค. 63

สภาวิชาชีพบัญชี พิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. รับรองให้เป็นปริญญาที่สูงกว่าปริญญาตรีวิชาการบัญชีตามมาตรา7(6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ศึกษาตามหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได้
2. เห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) มีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
<<หนังสือรับรองหลักสูตรฯ>>

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชีจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชีตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฯ
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
   โปรดเขียนรายละเอียดด้านหน้าใบรายงานคะแนน ดังนี้
   • ชื่อ – สกุล เลขที่ใบสมัคร ระบุว่า “ผลสอบนี้ใช้สำหรับสมัครสอบ MAP”
4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

*ผลสอบ TU-GET ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และ SMART-II ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน (ไม่การันตี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

ปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- ส่งหลักฐานการสมัคร ผลสอบ (TU-GET ฉบับจริง หรือสำเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS) และผลสอบ SMART-II (Print จากหน้าเว็บที่ตรวจผลคะแนน) มาที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี ห้อง F-310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เปิดภาคเรียน 1/2563 เดือน สิงหาคม 2563

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL