โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 (1 ต.ค. 58 - 18 ม.ค. 59)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 18 ม.ค. 59

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ผลสอบของ SMART-II ฉบับจริง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

***สำหรับการเปิดรับสมัคร TU-GET รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 โดยจะขึ้นข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th ,www.grad.tbs.tu.ac.th, http://gradreg.tbs.tu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการฯ วันที่ 20 มีนาคม 2559
- ส่งผลสอบ (TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS) และผลสอบ SMART-II ฉบับจริง มาที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
- เปิด Pre-Course เดือน มิถุนายน 2559
- เปิดภาคเรียน 1/2559 เดือน สิงหาคม 2559

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL