โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP ทำให้ได้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินเเละภาษีอากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

โครงการ MAP เปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานในวิชาชีพบัญชี บรรยากาศการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต เนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเนื้อหาที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคต จากการศึกษาต่อในโครงการ MAP ทำให้ดิฉันได้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินเเละด้านภาษีอากร ดิฉันสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

จรัญญา อนันตชัย
Audit Senior 3
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL