โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อให้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยของดิฉัน เริ่มต้นที่โครงการ MAP หลักสูตรของโครงการฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการทำวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยเฉพาะการเรียน สัมมนา ของวิชาต่างๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาให้ความรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งการเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น แต่โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอีกด้วย หากนักศึกษาสนใจศึกษาต่อ และอยากได้ประสบการณ์การเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ MAP ก็มีทางเลือกให้คุณเช่นกัน

พัชรี ตรีพรชัยศักดิ์
Assistant CFO
บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL