โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การเรียนที่ MAP เป็นการพัฒนาตัวเองในทุกมิติอย่างแท้จริง

นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่จะได้รับ ยังได้เรื่องความรู้ในวงการวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรจากหน่วยงานหรือวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนทักษะอื่นๆ รวมถึงมารยาททางวิชาชีพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การเรียนที่ MAP จึงเป็นการพัฒนาตัวเองในทุกมิติอย่างแท้จริง

กัณฑ์ชนก เฉลยถ้อย
นักบัญชี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL