โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้ศึกษาที่ MAP ทำให้เรามีความมั่นใจทั้งในด้านความรู้ทางด้านบัญชี และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม

การเรียนที่ MAP นอกจากจะมีความรู้จากการสอนจากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์แล้ว ยังเน้นถึงการทำกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและสัมมนา ดูงานนอกชั้นเรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอัพเดทความรู้ใหม่ๆและยังช่วยเพิ่ม leadership และ teamwork skills การได้ศึกษาที่นี่จึงทำให้เรามีความมั่นใจทั้งในด้านความรู้ทางด้านบัญชี และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม

นรินทร์ธรา วีระอารีวงศ์
Assistant Managing Director
บริษัท เค.ซี.ไอ.จำกัด

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL