โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: MAP เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี การบริหาร การเงิน โครงการนี้มีครบถ้วน โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีบัญชี จึงทำให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างจากคนสาขาวิชาอื่นด้วย

โครงการ Master of Accounting Program (MAP) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี การบริหาร การเงิน เพราะว่าโครงการนี้มีครบถ้วน รวมทั้งอาจารย์ทั้งจากในมหาวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษล้วนมีคุณภาพทุกท่าน โครงการนี้ไม่จำกัดเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีบัญชีนะ เพราะเขาให้คนที่จบจากสาขาอื่นมาเรียนด้วยได้ จึงทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างจากคนสาขาวิชาอื่น สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการที่มีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาทุกคนครับ

ณัฐวีร์ คุสินธุ์
(นศ.MAP รุ่นที่ 12 GPA: 3.83)
Audit senior manager
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL