โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้เรียนที่โครงการ MAP เป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านบัญชี ภาษี และการบริหารงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานที่ทำอยู่ ส่งผลให้มีความมั่นใจในการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การได้เรียนที่โครงการ MAP เป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านบัญชี ด้านภาษี และด้านการบริหารงานมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานตรวจสอบภายในที่ตนเองทำอยู่ ส่งผลให้มีความมั่นใจในการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้มาต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้อีกด้วย

ชญาภา จงย่อกลาง
(นศ.MAP รุ่นที่ 12 GPA: 3.78)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด

 

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL