โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การเรียนที่ MAP ได้รับความรู้ที่คุ้มค่ามาก เพราะเนื้อหาและการเรียนการสอนเข้มข้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็ได้รับคำตอบ โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตลอดเวลา

ความประทับใจจากการเรียน MAP

การเรียนที่ MAP ได้รับความรู้ที่คุ้มค่ามาก เพราะเนื้อหาและการเรียนการสอนเข้มข้น ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง รวมถึงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็ได้รับคำตอบจากการเรียน MAP โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบัญชีตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์และวิทยากรทุกท่านยังตั้งใจมอบความรู้และพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้ อีกทั้งยังตอบคำถามและช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่มีข้อสงสัยจากการทำงาน นอกจากนั้น อาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ยังรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาและนำไปปรับเปลี่ยนให้การเรียนการสอนเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้รู้สึกไม่เสียใจเลยที่เลือกเรียนที่ MAP ทั้งๆที่ค่อนข้างไกลจากบ้านและที่ทำงาน เพราะสิ่งที่ได้รับคุ้มค่ามากเกินกว่าจะบรรยาย

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารย์และวิทยากรทุกท่านที่ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องวิชาการและเรื่องอื่นๆ รวมถึงขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่โครงการที่คอยช่วยเหลือ ประสานงาน และดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด 2 ปีค่ะ


นารีรัตน์ อัศวธนาลาภ
Financial Reporting and Consolidation Supervisor
บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL