โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในหลักสูตร ป.โท ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี คือ MAP มธ. เพราะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิบัญชี ได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านบัญชีและภาษี

ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในความรู้ที่ผมสนใจ คือ การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรด้วยข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืน หนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดี คือ โครงการ MAP ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้สมัครเรียนที่ไม่ได้จบวุฒิบัญชีโดยตรง ได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านบัญชีและภาษี

ความประทับใจของผมเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่ไปสอบสัมภาษณ์ ท่านอาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมเปิดโอกาสให้ผมได้ซักถามแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรและช่วยให้คำตอบในสิ่งที่ผมยังไม่แน่ใจว่าโครงการฯ จะตอบโจทย์ผมได้หรือไม่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ หนึ่งในอาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของผมด้วย และอาจารย์อีกท่านที่สัมภาษณ์ผม เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระด้วย (เหตุบังเอิญหรือพรหมลิขิต)

เนื่องจากผมไม่ได้จบบัญชีโดยตรง จึงต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน วิชา AC 501 Financial Accounting ซึ่งทำให้มีโอกาสได้เรียนกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ MAP ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านสัพยอกว่าท่านเปรียบเสมือน IFRS เคลื่อนที่ ที่สามารถไขข้อข้องใจมาตรฐานการบัญชีได้ดีที่สุดในประเทศ นอกจากเรื่องความรู้แล้ว ผมยังนับถือความเป็นครูของท่านที่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ ให้คำปรึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา

อีกหนึ่งวิชาที่ผมประทับใจ คือ วิชา AC 722 Corporate Financial Reporting and Analysis สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่เปิดโลกทัศน์ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนของการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับคนที่มีความรู้ด้านบัญชี การเงินและภาษี กับคนไม่มีความรู้ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ใส่สูตรก็วิเคราะห์ได้ แต่ต้องเข้าใจที่มาและความหมายของแต่ละรายการทางบัญชี ท่านยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีความทุ่มเทเอาใจใส่ในการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง จนทำให้เพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาของท่านอาจารย์สอบจบพร้อมกัน และเป็นกลุ่มแรกของรุ่น MAP 11

วิชาภาษี เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนกับอาจาย์ผู้มีความเชี่ยวชาญภาษี จากบริษัทชั้นนำของโลกแทบทุกค่าย ทำให้ผมเข้าใจคำว่าภาษีมากขึ้น เริ่มต้นจากหลักการเบื้องต้น การเปิดประมวลรัษฎากรจนถึงกรณีศึกษาระดับโลก

นอกจากอาจารย์แล้ว เพื่อนร่วมรุ่นที่ผมมักเรียกเค้าว่าพี่ๆ เพราะผมเข้าใจว่าตัวเองยังเด็กอยู่เสมอ (เพื่อนๆ ในรุ่นก็คิดเช่นนั้น) จนความมาแตกในช่วงท้ายๆ เพื่อนๆ มาจากหลากหลายวิชาชีพ ไม่ใช่แค่สายบัญชีเพียงอย่างเดียว ทำให้รสชาติการเรียนมีความหลากหลาย สนุกสนาน เข้มข้น แถมมีดราม่า และน้ำตา ตลอดการเรียน ความรู้ด้านบัญชีของเพื่อนในรุ่นผมไม่กล้ายืนยัน แต่ที่แน่ๆ การนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่มเรียกว่าสุดยอด กินกันไม่ลงจริงๆ จนได้รับการร่ำลือในหมู่อาจารย์ว่าพวกเราเรียนบัญชี แต่เอกการแสดง

ถึงแม้ว่ารุ่นเราจะ “เยอะ” ก็ตาม แต่พี่ๆ เจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดี แม้ไฟจะดับ ไม่มีเครื่องคิดเลข ในการสอบ ก็พยายามหามาให้พวกเราจนได้ ซึ่งย่อมเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของผม
สุดท้ายต้องขอบพระคุณเจ้านายและรุ่นพี่ของผม ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สนับสนุนผมการเรียนด้วยดีเสมอมา และขอบพระคุณโครงการ MAP11 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมรุ่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาใบที่ 5 ของผม

 

อาจารย์ภูษิต วงศ์หล่อสายชล #MAP11 #ทีมจานภู
ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL