โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: โครงการ MAP เป็นการ "เปิดโลกทัศน์" ให้เห็นภาพของธุรกิจ ทั้งภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี

สำหรับผม โครงการ MAP เป็นการ “เปิดโลกทัศน์” ให้ผมเห็นภาพของธุรกิจทั้งในภาพรวมและเชิงลึกได้เป็นอย่างดี โครงการได้จัดให้มีการเรียนมาตรฐานการบัญชีที่ลึกซึ้ง โดยไม่ได้อาศัยเพียงการท่องจำ แต่สอนให้เข้าใจในหลักการและเหตุผลของมาตรฐานการบัญชีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการได้จัดรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานจริง เช่น การเงินธุรกิจ หลักการของตราสารทางการเงินชนิดต่างๆ การวางแผนภาษีอากร หลักบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ และที่สำคัญที่สุด ในแต่ละรายวิชาโครงการได้จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ business case ซึ่งในส่วนนี้เองส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยสรุป สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานสายการเงินและบัญชีที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อองค์กร ความรู้และประสบการณ์แบบบูรณาการที่ได้รับจากโครงการ MAP จะตอบโจทย์ทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับ

อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ (นศ. MAP รุ่นที่ 7)
Thailand Senior Tax Analyst
Ford Operations (Thailand) Co.,Ltd.

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL