โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

สัมมนาวิชาการหัวข้อ Integrated Financial Reporting (28 ก.ย. 2557)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการของโครงการฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2557 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.15 น.

 

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา

 

PR_Integrated_Financial_Reporting_1.jpg

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL