โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) โดยคุณปิยะพงศ์  แสงภัทราชัย กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ภาพกิจกรรม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL