โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2015

โครงการนักศึกษาภาคสมทบ (Extension Program) ของโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน IFRS และ Tax Planning สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เฉพาะบางวิชาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เปิดรับสมัครสำหรับผู้สนใจศึกษา ภาคที่ 1/2558 ตั้งแต่บัดนี้-13 ส.ค. 58

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติโดยสังเขป (Resume) เช่น ตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน และ เหตุผลการเข้าศึกษา / ประโยชน์ที่คาดหวังจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. จดหมายรับรองการทำงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-613-2198, 02-226-4510

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL